Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení, vymezení základních pojmů

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytnutí Correntů (dále jen „Smlouva“), kdy na jedné straně je společnost I, Foundation, s.r.o., IČ: 01816705, se sídlem Balbínova 223/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212130, jako poskytovatel (dále jen „Poskytovatel“) a na straně druhé je příjemce Correntů (dále jen „Příjemce“).

  2. Příjemcem je každý člověk, který bude oprávněn podat žádost o uzavření Smlouvy a jehož žádost o uzavření Smlouvy bude Poskytovatelem schválena postupem dle čl. II. odst. 1. písm. d) VOP. Oprávněnost Příjemce podat žádost o uzavření Smlouvy vyplývá z toho, že splňuje definiční kritéria uvedená na webové stránce Poskytovatele http://kyjov.corrency.cz, případně ve formuláři pro žádost o uzavření Smlouvy (dále jen „Formulář“). Příjemce je oprávněn uzavřít s Poskytovatelem pouze jednu Smlouvu.

  3. Corrent je měna (osvědčovací prostředek) s nastavitelnou směnitelností, emitovaná v Systému Corrency v digitální podobě pod zkratkou „COR“ v poměru 1 Kč = 1 Corrent. Parametry směnitelnosti jsou uvedeny na webové stránce Poskytovatele https://kyjov.corrency.cz, příp. ve Formuláři, tj. ve formuláři pro žádost o uzavření Smlouvy umístěném na téže webové stránce. Parametry směnitelnosti Correntů se rozumí zejména stanovení:

   1. expirace Correntů, tj. stanovení doby, do kdy lze Correnty uplatnit u Obchodníků;

   2. teritoriality Correntů, tj. stanovení lokality, v rámci které bude možné Correnty u Obchodníků uplatnit;

   3. spoluúčasti Příjemce při úhradě ceny za zboží nebo služby, při jejichž pořízení Příjemce uplatní Correnty. Spoluúčast se stanoví v % (procentech) a stanovená výše % znamená, že Příjemce musí uhradit v rozsahu stanovené spoluúčasti cenu za zboží/službu penězi. Tj. bude-li spoluúčast stanovena ve výši 50 % a cena zboží/služby je 100,- Kč, Příjemce může uplatnit Correnty jen za předpokladu, že uhradí část ceny ve výši 50,- Kč, tj. 50 % spoluúčast, a že jeho zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce bude v době úhrady alespoň zbývajících 50 %, tj. alespoň 50 COR. V případě, kdy Příjemce uplatní celý zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce a tento zůstatek přitom nebude dosahovat 50 % ceny zboží/služby, bude Příjemce oprávněn k vyšší spoluúčasti v Kč (tj. v takovém případě uhradí penězi více než 50 % ceny). Výše uplatnitelných Correntů se zaokrouhluje na celé jednotky dolů a v případě takového zaokrouhlení bude spoluúčast Příjemce navýšena o rozdíl, vzniklý zaokrouhlením (bude-li např. cena zboží/služby 100,50 Kč, pak lze uplatnit 50 Correntů a 50 % spoluúčast se navýší o 0,50 Kč),

   Correnty nejsou elektronickými penězi ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Systém Corrency a plnění poskytovaná Poskytovatelem a Obchodníkem se řídí ustanoveními § 1939 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o poukázce, přičemž Correnty jsou prostředkem, evidovaným v elektronické (digitální) podobě, jakým Příjemce osvědčuje Obchodníkovi své právo na plnění.

  4. Correntovým účtem Příjemce je unikátní elektronický účet, vedený Poskytovatelem pro Příjemce, na kterém Poskytovatel eviduje (i) jednotky Correntů, které Příjemci poskytne, a (ii) v návaznosti na uplatnění Correntů Příjemcem zůstatek Correntů.

  5. Systém Corrency je systém efektivní distribuce peněz prostřednictvím Correntů, v rámci kterého Poskytovatel poskytne Příjemci Correnty, Příjemce uplatní Correnty u Obchodníka a Obchodníkovi následně Poskytovatel uhradí částku v Kč odpovídající množství uplatněných Correntů. Příjemce má v Systému Corrency evidován zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce.

  6. Obchodníkem je právnická nebo fyzická osoba, která prodává zboží nebo nabízí a poskytuje služby, a která bude zapojena do Systému Corrency, což znamená, že u Obchodníka bude Příjemce oprávněn uplatnit Correnty.

 2. Smlouva

  1. Uzavření Smlouvy

   K uzavření Smlouvy dojde tak, že:

   1. Příjemce vyplní Formulář, tj. formulář pro žádost o uzavření Smlouvy umístěný na webové stránce Poskytovatele https://kyjov.corrency.cz, přičemž je povinen vyplnit Formulář pravdivými údaji;

   2. po úplném vyplnění Formuláře si Příjemce kliknutím na hyperlinkový odkaz na tyto VOP a na zpracování osobních údajů otevře jejich text a seznámí se s nimi, což zaškrtnutím políčka potvrdí a vyjádří tím souhlas s jejich zněním, přičemž je povinen se s těmito dokumenty seznámit;

   3. Příjemce odešle úplnou žádost o uzavření Smlouvy Poskytovateli prostřednictvím aplikace na webové stránce Poskytovatele https://kyjov.corrency.cz;

   4. krátce poté, co Příjemce odešle Poskytovateli úplnou žádost o uzavření Smlouvy (cca do 15 vteřin po odeslání), Poskytovatel sdělí Příjemci, zda mu Correnty poskytuje (dále jen „Poskytnutí Correntů“) nebo zda mu Correnty neposkytuje (dále jen „Neposkytnutí Correntů“), a to jednak prostřednictvím zprávy na webové aplikaci http://kyjov.corrency.cz a v případě, že Příjemce ve Formuláři uvede své mobilní telefonní číslo, také prostřednictvím krátké mobilní zprávy (SMS) na Příjemcem uvedený mobilní telefonický kontakt;

   5. v případě Poskytnutí Correntů bude zpráva obsahovat výši Correntů, a to uvedením čísla a označení COR. Bude-li poskytnuto např. 400 Correntů, bude zpráva obsahovat text “400 COR”. V případě, že Poskytnutí Correntů bude Příjemci sděleno také prostřednictvím SMS, bude zpráva obsahovat sedmimístné číslo kódu pro první nákup.

   K uzavření Smlouvy dojde v okamžiku, kdy Poskytovatel odešle výše uvedeným způsobem zprávu o Poskytnutí Correntů. Nebude-li Smlouva tímto způsobem uzavřena do 1 pracovního dne ode dne odeslání úplné žádosti o uzavření Smlouvy, má se za to, že k uzavření Smlouvy nedošlo.

   V případě Neposkytnutí Correntů nebude zpráva o Neposkytnutí Correntů obsahovat výši Correntů. V okamžiku, kdy Poskytovatel odešle výše uvedeným způsobem zprávu o Neposkytnutí Correntů se považuje žádost Příjemce o uzavření Smlouvy za odmítnutou.

   Na Smlouvu, která bude uzavřena na základě uvedení nepravdivého údaje, se pohlíží tak, že nebyla uzavřena, a člověk, který by na základě takové Smlouvy uplatnil Correnty, bude povinen vydat Poskytovateli oč se obohatil, tj. ekvivalent uplatněných Correntů v Kč.

  2. Poskytnutí Correntů

   V okamžiku, kdy Poskytovatel odešle Příjemci zprávu o Poskytnutí Correntů, zřídí Příjemci Correntový účet Příjemce a připíše mu na něj množství Correntů, uvedených v Poskytnutí Correntů a s parametry směnitelnosti dle emise Correntů, o jejichž poskytnutí byla uzavřena Smlouva (tj. jak tyto parametry byly uvedeny na webové stránce Poskytovatele https://kyjov.corrency.cz, příp. ve Formuláři).

  3. Platba Correnty, uplatnění Correntů

   Příjemce uplatní Correnty tak, že nejdříve Obchodníkovi před platbou ceny zboží/služby sdělí, že hodlá při platbě uplatnit Correnty. Příjemce je při uplatnění Correntů limitován spoluúčastí, tj. v jakém poměru cenu zboží/služby hradí penězi. Bude-li např. cena zboží 100,- Kč a spoluúčast 50 %, pak Příjemce musí uhradit 50,- Kč v penězích. V případě, že zůstatek Correntů nebude dostatečný, např. pouze 30 COR, Příjemce bude oprávněn uplatnit tento celý zůstatek Correntů s tím, že jeho spoluúčast bude v takovém případě vyšší, tj. doplatí zbývající část ceny v penězích.

   Za účelem prověření, zda ze zůstatku na Correntovém účtu Příjemce lze při platbě ceny zboží/služby uplatnit Correnty, Obchodník provede prověření stavu zůstatku Correntů na Correntovém účtu Příjemce, a to jedním z níže uvedených způsobů:

   1. v případě, že Poskytnutí Correntů bylo Příjemci sděleno také prostřednictvím SMS, Příjemci bylo sděleno sedmimístné číslo kódu pro první nákup. Příjemce tento kód pro první nákup sdělí Obchodníkovi a Obchodník odešle číslo kódu pro první nákup SMS zprávou Poskytovateli s celkovou cenou zboží nebo služby, které Příjemce hodlá nakoupit. Tento postup bude stejný v případě dalších uplatnění Correntů Příjemcem, bude-li Příjemci Poskytovatelem sděleno SMS zprávou sedmimístné číslo kódu pro další nákup.

   2. v případě, že Poskytnutí Correntů nebylo Příjemci sděleno také prostřednictvím SMS, tedy pokud Příjemce ve Formuláři neuvedl mobilní telefonický kontakt, Příjemce předloží Obchodníkovi svůj platný občanský průkaz, aby Obchodník odeslal číslo občanského průkazu SMS zprávou Poskytovateli s celkovou cenou zboží nebo služby, které Příjemce hodlá nakoupit. Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby Obchodník takovýmto způsobem prověřil stav zůstatku na jeho Correntovém účtu Příjemce, výhradně za účelem realizace smluvního vztahu, tj. zaplacení ceny zboží/služby.

   V případě, že na Correntovém účtu Příjemce bude dostatek Correntů, Poskytovatel vzápětí odešle Obchodníkovi SMS zprávu s odpovědí, že uplatnění Correntů bylo schváleno, jaký je doplatek v Kč a jaký je zbývající zůstatek na Correntovém účtu Příjemce. V případě, že Poskytnutí Correntů bylo Příjemci sděleno také prostřednictvím SMS, Poskytovatel sdělí Příjemci prostřednictvím SMS zbývající zůstatek Correntů na jeho Correntovém účtu Příjemce a sedmimístné číslo kódu pro další nákup.

   Je-li zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce nižší, než množství Correntů, které Příjemce hodlá při platbě ceny zboží/služby uplatnit, bude v SMS zprávě, kterou Poskytovatel vzápětí odešle Obchodníkovi, uveden doplatek v Kč vyšší než odpovídá % spoluúčasti Příjemce a údajem “0 COR” bude sděleno, že zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce je vyčerpán. V případě, že Příjemce odmítne doplatit penězi vyšší spoluúčast, musí to bezprostředně sdělit Obchodníkovi a ten to SMS zprávou sdělí Poskytovateli, přičemž v takovém případě se Příjemci zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce obnoví. V případě, že Poskytnutí Correntů bylo Příjemci sděleno také prostřednictvím SMS, bude Příjemce o změně zůstatku Correntů na Correntovém účtu Příjemce informován Poskytovatelem prostřednictvím SMS. Obdobně se postupuje v případě, že Příjemce bezprostředně po schválení uplatnění Correntů nedoplatí cenu zboží/služby a k poskytnutí zboží/služby Příjemci nedojde.

   V případě, že po skončení expirace Correntů bude na Correntovém účtu Příjemce zůstatek Correntů, právo Příjemce na uplatnění neuplatněných Correntů zaniká.

   Prostřednictvím Correntů je zakázáno hradit vklad nebo sázku na hazardní hru (dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách) nebo hradit nákup tabákových a alkoholických výrobků, vyjma vinařských produktů (tj. výrobků z révy vinné). V případě, že Příjemce poruší tento zákaz, právo Příjemce na uplatnění Correntů zaniká.

   V případě, že Příjemce splní definiční kritéria, uvedená ve Formuláři, uvedením nepravdivého údaje, právo Příjemce na uplatnění Correntů zaniká.

   Uplatnění Correntů je osobním právem Příjemce. Příjemce není oprávněn právo na uplatnění Correntů převést na třetí osobu. V případě takového převodu právo na uplatnění Correntů zaniká.

   Příjemce bere na vědomí, že poskytnutí Correntů dle Smlouvy se posuzuje jako bezúplatný příjem, který je dle § 10 odst. 3) písm. c) bod 5. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozen od daně z příjmů, přičemž tento osvobozený příjem se do daňového přiznání neuvádí a z tohoto titulu se daňové přiznání nepodává.

  4. Bezpečnost a ochrana informací

   Ochrana a zpracování osobních údajů Příjemce ze strany Poskytovatele jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů, uvedených v hyperlinkovém odkazu na zpracování osobních údajů.

  5. Závěrečná ustanovení

   Veškeré právní vztahy mezi Příjemcem a Poskytovatelem a případné jejich spory se řídí právním řádem České republiky.

   Tyto Všeobecné obchodní podmínky nahrazují včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 21. 1. 2021 a jsou k dispozici elektronicky na https://kyjov.corrency.cz. Poskytovatel si vyhrazuje právo je změnit bez předchozího upozornění. Změna je účinná zveřejněním na internetových stránkách https://kyjov.corrency.cz