Příloha č. 1

Všeobecné obchodní podmínky pro účast v systému Corrency

společnosti CorCo Systems a.s., IČO: 119 686 13, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se týkají vztahů při poskytování finančních darů příjemcům Correntů (každý takový příjemce dále jen jako „Příjemce“) v Systému Corrency na základě zapojení do projektu v rámci systému Corrency a poskytnutí finančního daru využitelného prostřednictvím Correntů mezi dále definovaným Příjemcem a Obcí (dále jen „Smlouva“) prostřednictvím společnosti CorCo Systems a.s., IČO: 119 686 13., se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26744 (dále jen „Provozovatel“), která je oprávněným provozovatelem Systému Corrency, jehož vizuální složka je umístěna na webové stránce/doméně corrency.cz a na webové subdoméně pro každou jednotlivou obec, popř. městskou část nebo městský obvod obce, v České republice (dále jen „Subdoména“), která se rozhodla stát se poskytovatelem finančních darů v Systému Corrency (taková obec, popř. městská část nebo městský obvod obce, dále jen jako „Obec“). Bude-li tedy finanční dary poskytovat např. Městská část Praha 1, bude Subdoména označena praha1.corrency.cz.

1.2. Smlouva je uzavřena mezi Obcí a každým Příjemcem za podmínek uvedených v těchto VOP a návrhu Smlouvy, který byl odsouhlasen a podepsán za Obec před jejím zveřejněním na Subdoméně, přičemž Provozovatel k uzavření Smlouvy poskytuje v souladu s těmito VOP součinnost pro Obec a Příjemce v rámci systému Corrency. Příjemce uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření Smlouvy byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí Subdoména Provozovatele. Potvrzením všech podmínek ze strany Příjemce a uzavřením Smlouvy Příjemce potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej. Provozovatel sdělí Příjemci po odsouhlasení Smlouvy Příjemce, že byla uzavřena Smlouva a jsou mu poskytnuty Correnty. Další komunikace ze strany Provozovatele a nebo Obce (vč. sdělení ohledně ukončení Smlouvy, prodloužení trvání Smlouvy, úpravy podmínek Emise Correntů atd.) bude vůči Příjemci uskutečněna prostřednictvím krátké mobilní zprávy (SMS) na Příjemcem uvedený mobilní telefonický kontakt. Současně s každou Smlouvou vzniká mezi Příjemcem a Provozovatelem za podmínek uvedených v těchto VOP a návrhu Smlouvy na stejnou dobu trvání jako Smlouva smluvní vztah, jejímž předmětem je bezúplatné poskytování součinnosti při naplňování Smlouvy a zajištění fungování Systému Corrency, zejména vedení Correntového účtu.

1.3. Příjemcem je každá fyzická osoba, která podá žádost o uzavření Smlouvy v souladu s podmínkami Emise Correntů. Podáním žádosti o uzavření Smlouvy se rozumí postup, kdy Příjemce v prostředí Subdomény vyplní registrační formulář (dále jen „Formulář”), mimo jiné vyjádří souhlas s VOP, seznámí se s podmínkami ochrany osobních údajů, Smlouvou, podmínkami Emise Correntů a řádně vyplněný Formulář odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat”. Příjemce je povinen splnit veškeré podmínky, jinak jeho žádost o uzavření Smlouvy nebude Provozovatelem schválena postupem dle čl. 2.1(d) VOP. Příjemce je oprávněn uzavřít v rámci jedné Emise Correntů pouze jednu Smlouvu.

1.4. Corrent je virtuální evidenční jednotka sloužící k distribuci finančních darů Obce Příjemcům a jejímu uplatnění u Obchodníků, emitovaná v Systému Corrency v digitální podobě pod zkratkou „COR" v poměru 1 Corrent = 1 Kč. Parametry a podmínky směnitelnosti jsou ve vztahu ke každé Emisi Correntů uvedeny na Subdoméně. Parametry směnitelnosti Correntů se rozumí zejména stanovení:

(a) exspirace Correntů, tj. stanovení období, ve kterém lze Correnty uplatnit u Obchodníků. Emise Correntů může stanovit, že Correnty budou poskytovány v dílčích časových obdobích (etapách), v nichž budou muset být v rámci jedné Emise Correntů uplatněny, jinak právo na jejich uplatnění zanikce;

(b) teritoriality Correntů, tj. stanovení lokality, v jejímž rámci bude možné Correnty u Obchodníků uplatnit;

(c) množství Correntů, které Obec prostřednictvím Provozovatele Příjemci poskytne a případně v jakých dílčích etapách;

(d) spoluúčasti Příjemce při úhradě ceny za zboží nebo služby, při jejichž pořízení Příjemce uplatní Correnty. Spoluúčast se stanoví v % (procentech) a stanovená výše % znamená, že Příjemce musí uhradit v rozsahu stanovené spoluúčasti cenu za zboží/službu penězi. Tj. bude-li spoluúčast stanovena ve výši 50 % a cena zboží/služby je 100,- Kč, Příjemce může uplatnit Correnty jen za předpokladu, že uhradí část ceny ve výši 50,- Kč, tj. 50 % spoluúčast, a že jeho zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce bude v době úhrady alespoň zbývajících 50 %, tj. alespoň 50 COR. V případě, kdy Příjemce uplatní celý zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce a tento zůstatek přitom nebude dosahovat 50 % ceny zboží/služby, bude Příjemce oprávněn k vyšší spoluúčasti v Kč (tj. v takovém případě uhradí penězi více než 50 % ceny). Výše uplatnitelných Correntů se zaokrouhluje na celé jednotky dolů a v případě takového zaokrouhlení bude spoluúčast Příjemce navýšena o rozdíl, vzniklý zaokrouhlením (bude-li např. cena zboží/služby 100,50 Kč, pak lze uplatnit 50 Correntů a 50 % spoluúčast se navýší o 0,50 Kč);

(e) zboží/služeb, u kterých bude či nebude možné při platbě ceny uplatnit Correnty;

(f) dalších podmínek uplatnění Correntů (poskytnutí finančního daru Obcí Příjemci) a důsledků nesplnění těchto podmínek vč. případného ukončení Smlouvy (např. nevyužití minimálního množství Correntů v dané etapě).

Correnty nejsou elektronickými penězi ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Systém Corrency a plnění poskytovaná Obcí, Provozovatelem a Obchodníkem se řídí ustanoveními § 1939 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o poukázce, přičemž Correnty jsou prostředkem, evidovaným v elektronické (digitální) podobě, jakým Příjemce osvědčuje Obchodníkovi své právo na plnění.

1.5. Correntovým účtem Příjemce je unikátní elektronický účet (evidence) vedený Provozovatelem v rámci příslušné Emise Correntů pro Příjemce, na kterém Provozovatel eviduje (i) jednotky Correntů, které budou Příjemci poskytnuty k využití finančního daru Obce, a (ii) v návaznosti na uplatnění Correntů Příjemcem zůstatek Correntů. Po skončení exspirace Correntů bude případný zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce odepsán 3/7 z příslušného Correntového účtu Příjemce.

1.6. Emise Correntů znamená skutečnost, že na základě smlouvy o poskytnutí a provozování systému Corrency, uzavřené mezi Provozovatelem a Obcí a schválení příslušnými orgány Obce, Obec poskytne prostřednictvím Systému Corrency jako finanční dar konkrétní peněžní prostředky, které budou mezi Příjemce distribuovány prostřednictvím Correntů, které budou pro tento účel emitovány (vygenerovány) v poměru 1 Corrent = 1 Kč a které budou Příjemci oprávněni uplatnit u Obchodníků do skončení exspirace Correntů (tj. období, ve kterém lze Correnty uplatnit u Obchodníků) za podmínek stanovených v Obcí schválených podmínkách Emise Correntů.

1.7. Systém Corrency je systém pro efektivní distribuci finančních darů prostřednictvím Correntů, v rámci kterého Obec poskytne Příjemci prostřednictvím Provozovatele Correnty, Příjemce uplatní Correnty u Obchodníka a Obchodníkovi je následně proplacena částka v Korunách českých odpovídající množství uplatněných Correntů. Příjemce má v Systému Corrency evidován zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce. Poskytovatelem finančních darů v Systému Corrency je Obec.

1.8. Obchodníkem je fyzická osoba podnikající či právnická osoba, která nabízí a poskytuje služby, a která bude zapojena do Systému Corrency, což znamená, že u Obchodníka bude Příjemce oprávněn v rámci dané Emise Correntů uplatnit Correnty.

 

2. SMLOUVA

Uzavření Smlouvy

2.1. K uzavření Smlouvy dojde tak, že:

(a) Příjemce v prostředí Subdomény řádně vyplní Formulář, přičemž je povinen vyplnit Formulář pravdivými údaji;

(b) po úplném a řádném vyplnění Formuláře si Příjemce kliknutím na hyperlinkový odkaz na VOP, Smlouvu a na zpracování osobních údajů otevře jejich text a seznámí se s nimi, načež zaškrtnutím políčka obsahující slovo „SOUHLASÍM“ vyjádří souhlas se zněním VOP a potvrdí, že se s podmínkami zpracování osobních údajů řádně seznámil, Příjemce je povinen se s těmito dokumenty seznámit;

(c) Příjemce následně řádně vyplněný Formulář odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“, čímž dojde k řádnému odeslání žádosti Příjemce o uzavření Smlouvy;

(d) krátce poté, co Příjemce odešle Provozovateli řádnou žádost o uzavření Smlouvy (cca do 15 vteřin po odeslání), Provozovatel sdělí Příjemci, zda mu Correnty poskytuje (dále jen „Poskytnutí Correntů“) nebo zda mu Correnty neposkytuje (dále jen „Neposkytnutí Correntů“), nebo zda mu budou poskytnuty Correnty teprve po uvolnění míst např. v důsledku ukončení účasti jiného Příjemce (dále jen „Odložení poskytnutí Correntů“), a to jednak prostřednictvím zprávy na Subdoméně a v případě, že Příjemce ve Formuláři uvede své mobilní telefonní číslo, také prostřednictvím krátké mobilní zprávy (SMS) na Příjemcem uvedený mobilní telefonický kontakt. Zpráva o Poskytnutí Correntů může být Příjemci odeslána také kdykoli po zaslání zprávy o Odložení poskytnutí Correntů poté, co byly splněny příslušné podmínky;

(e) v případě Poskytnutí Correntů bude zpráva obsahovat výši Correntů, a to uvedením čísla a označení COR. Bude-li poskytnuto např. 400 Correntů, bude zpráva obsahovat text „400 COR“. V případě, že Poskytnutí Correntů bude Příjemci sděleno také prostřednictvím SMS, bude zpráva obsahovat sedmimístné číslo kódu pro první nákup.

2.2. Identifikace Příjemce probíhá některým z následujících způsobů:

(a) poskytnutí kopie občanského průkazu Příjemce:

(b) poskytnutí kopie jiného dokladu, z něhož bude zřejmá adresa trvalého pobytu Příjemce:

(c) provedení formální transakce Příjemce přes platební bránu:

(d) ověření identity při fyzickém uzavření Smlouvy a nebo při prvním nákupu u Obchodníka:

2.3. K uzavření Smlouvy dojde v okamžiku, kdy Provozovatel odešle výše uvedeným způsobem zprávu o Poskytnutí Correntů. Ze strany Obce je uzavření Smlouvy schváleno před vydáním Emise Correntů. Nebude-li Smlouva tímto způsobem uzavřena do 1 pracovního dne ode dne odeslání úplné žádosti o uzavření Smlouvy, k uzavření Smlouvy nedošlo.

2.4. V případě Neposkytnutí Correntů nebude zpráva o Neposkytnutí Correntů obsahovat výši Correntů. Odesláním zprávy o Neposkytnutí Correntů je žádost Příjemce o uzavření Smlouvy odmítnuta.

2.5. Na Smlouvu, která bude uzavřena na základě uvedení nepravdivého údaje, se pohlíží tak, že nebyla uzavřena, a fyzická osoba, která by na základě takové Smlouvy uplatnila Correnty, nemá právo na uplatnění Correntů u Obchodníků, její případný Correntový účet Příjemce bude zrušen a bude povinna vydat Obci a Provozovateli oč se obohatila, tj. ekvivalent uplatněných Correntů v Korunách českých.

Poskytnutí Correntů

2.6. V okamžiku, kdy Provozovatel odešle Příjemci zprávu o poskytnutí Correntů, zřídí Příjemci Correntový účet Příjemce a připíše mu na něj v souladu s podmínkami Emise Correntů jednorázově nebo ve stanovených časových intervalech příslušné množství Correntů uvedených ve zprávě o poskytnutí Correntů a s parametry směnitelnosti dle Emise Correntů, o jejichž poskytnutí byla uzavřena Smlouva.

Platba Correnty, uplatnění Correntů

2.7. Příjemce uplatní Correnty tak, že nejdříve Obchodníkovi před platbou ceny zboží/služby sdělí, že hodlá při platbě uplatnit Correnty. Příjemce je při uplatnění Correntů limitován spoluúčastí, tj. v jakém poměru cenu zboží/služby hradí penězi. Bude-li např. cena zboží 100,- Kč a spoluúčast 50 %, pak Příjemce musí uhradit 50,- Kč v penězích. V případě, že zůstatek Correntů nebude dostatečný, např. pouze 30 COR, Příjemce bude oprávněn uplatnit tento celý zůstatek Correntů s tím, že jeho spoluúčast bude v takovém případě vyšší, tj. doplatí zbývající část ceny v penězích.

2.8. Za účelem prověření, zda ze zůstatku na Correntovém účtu Příjemce lze při platbě ceny zboží/služby uplatnit Correnty, Obchodník provede prověření stavu zůstatku Correntů na Correntovém účtu Příjemce, a to jedním z níže uvedených způsobů:

(a) V případě, že Poskytnutí Correntů bylo Příjemci sděleno také prostřednictvím SMS, Příjemci bylo sděleno sedmimístné číslo kódu pro první nákup. Příjemce tento kód pro první nákup sdělí Obchodníkovi a Obchodník jej prověří prostřednictvím webového formuláře na Subdoméně a nebo prostřednictvím pokladního systému, který je napojený na Systém Corrency, anebo odešle číslo kódu pro první nákup SMS zprávou Provozovateli s celkovou cenou zboží nebo služby, které Příjemce hodlá nakoupit. Tento postup bude stejný v případě dalších uplatnění Correntů Příjemcem, bude-li Příjemci Provozovatelem sděleno SMS zprávou sedmimístné číslo kódu pro další nákup.

(b) V případě, že Poskytnutí Correntů nebylo Příjemci sděleno také prostřednictvím SMS, tedy pokud Příjemce ve Formuláři neuvedl mobilní telefonický kontakt, Příjemce předloží Obchodníkovi svůj platný občanský průkaz, aby Obchodník platnost prověřil prostřednictvím webového formuláře na Subdoméně a nebo prostřednictvím pokladního systému, který je napojený na Systém Corrency, anebo aby odeslal číslo občanského průkazu SMS zprávou Provozovateli s celkovou cenou zboží nebo služby, které Příjemce hodlá nakoupit. Příjemce bere na vědomí, že Obchodník takovýmto způsobem bude prověřovat stav zůstatku na jeho Correntovém účtu Příjemce, výhradně za účelem realizace smluvního vztahu, tj. zaplacení ceny zboží/služby.

2.9. V případě, že na Correntovém účtu Příjemce bude dostatek Correntů, Provozovatel vzápětí odešle Obchodníkovi SMS zprávu s odpovědí, že uplatnění Correntů bylo schváleno, jaký je doplatek v Kč a jaký je zbývající zůstatek na Correntovém účtu Příjemce. V případě, že Poskytnutí Correntů bylo Příjemci sděleno také prostřednictvím SMS, Provozovatel sdělí Příjemci prostřednictvím SMS zbývající zůstatek Correntů na jeho Correntovém účtu Příjemce a sedmimístné číslo kódu pro další nákup.

2.10. Je-li zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce menší, než množství Correntů, které Příjemce hodlá při platbě ceny zboží/služby uplatnit, bude v SMS zprávě, kterou Provozovatel vzápětí odešle Obchodníkovi, uveden doplatek v Kč vyšší než odpovídá % spoluúčasti Příjemce a údajem  „0 COR” bude sděleno, že zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce je vyčerpán. V případě, že Příjemce odmítne doplatit penězi vyšší spoluúčast, musí to bezprostředně sdělit Obchodníkovi a ten to SMS zprávou sdělí Provozovateli, přičemž v takovém případě se Příjemci zůstatek Correntů na Correntovém účtu Příjemce obnoví. V případě, že Poskytnutí Correntů bylo Příjemci sděleno také prostřednictvím SMS, bude Příjemce o změně zůstatku Correntů na Correntovém účtu Příjemce informován Provozovatelem prostřednictvím SMS. Obdobně se postupuje v případě, že Příjemce bezprostředně po schválení uplatnění Correntů nedoplatí cenu zboží/služby a k poskytnutí zboží/služby Příjemci nedojde.

2.11. V případě, že po skončení exspirace Correntů bude na Correntovém účtu Příjemce zůstatek Correntů, právo Příjemce na uplatnění neuplatněných Correntů zaniká. Takový zánik neuplatněných Correntů není dotčen ani v případě, že postupem dle čl. 2.16 těchto VOP bude prodloužena exspirace Correntů.

2.12. Prostřednictvím Correntů je zakázáno hradit cenu zboží/služeb, pro které to bude na Subdoméně pro příslušnou Emisi Correntů uvedeno. V případě, že Příjemce poruší tento zákaz, právo Příjemce na uplatnění Correntů zaniká a je povinen finanční dar použitý v rozporu s podmínkami Emise Correntů Obci vrátit.

2.13. Uplatnění Correntü je osobním právem Příjemce. Příjemce není oprávněn právo na uplatnění Correntů převést na třetí osobu. V případě takového převodu právo na uplatnění Correntů zaniká.

2.14. Příjemce bere na vědomí, že ze skutečnosti, že Příjemce při platbě ceny zboží/služby uplatní Correnty, nevzniká Příjemci vůči Provozovateli nebo Obci žádné právo spojené s dodávaným zbožím nebo poskytovanou službou (zejména neručí za kvalitu či jakost zboží/služby).

2.15. Provozovatel je oprávněn uplatnění Correntů Příjemcem u Obchodníka neschválit, a to i bez uvedení důvodů. Pro případ takového neschválení Příjemce prohlašuje a svým souhlasem s VOP stvrzuje, že mu z tohoto důvodu nevznikají žádné náklady nebo jiná újma.

Omezení Příjemce pro vrácení peněz při reklamaci zboží/služby

2.16. V případě, že Příjemce uplatní u Obchodníka právo na vrácení ceny za reklamované zboží/službu a bude mít nárok na vrácení ceny za zakoupené zboží/službu, převede Příjemce, popř. Obchodník (podle toho, zda bude částka vrácena napřímo Obchodníkem, a nebo přes Příjemce) Obci částku odpovídající části ceny ve výši uplatněných Correntů, včetně předložení odpovídajícího vyúčtování do 5 pracovních dnů vzniku práva Příjemce na její vrácení, resp. nejpozději však do 5 dnů od jejího obdržení Příjemcem. Ve vztahu k takto vrácené částce tedy dojde k zániku této Smlouvy s Příjemcem a zrušení poskytnutí příslušné části finančního daru Příjemci. V případě, že tato skutečnost nastane ještě v průběhu Exspirace Correntů a Obci bude ze strany Příjemce (Obchodníka) vrácena částka odpovídající části ceny ve výši uplatněných Correntů, a bude to současně technicky možné, bude Příjemci na jeho Correntový účet připsána tato částka k dalšímu uplatnění prostřednictvím Correntů. 

Změny Smlouvy

2.17. Prodloužení exspirace Correntů. Provozovatel je ve vztahu k jednotlivé Emisi Correntů oprávněn jednostranně prodloužit exspiraci Correntů (tj. období, ve kterém lze Correnty uplatnit u Obchodníků) a to tak, že do 3 (tří) dnů ode dne skončení exspirace Correntů oznámí, že se exspirace Correntů prodlužuje a o jakou dobu se prodlužuje. Toto oznámení bude provedeno prostřednictvím Subdomény a v případě, že Příjemce ve Formuláři uvede své mobilní telefonní číslo, také prostřednictvím krátké mobilní zprávy (SMS) na Příjemcem uvedený mobilní telefonický kontakt.

2.18. Poskytnutí dalších Correntů, které Obec prostřednictvím Provozovatele Příjemci poskytne. V případě, že se exspirace Correntů postupem dle čl. 2.17. VOP prodlouží, Obec je ve vztahu k příslušné Emisi Correntů oprávněna jednostranně poskytnout Příjemcům další finanční dary dle Smlouvy prostřednictvím poskytnutí Correntů a to tak, že těm Příjemcům, kteří do okamžiku skončení původní exspirace Correntů alespoň 1 x uplatnili Correnty u Obchodníků (takový Příjemce jen jako „Odměňovaný Příjemce“), poskytne další Correnty. K tomuto jednostrannému poskytnutí dalších Correntů Odměňovaným Příjemcům dojde současně s prodloužením exspirace Correntů dle čl. 2.17.VOP, a to oznámením Provozovatele, které bude provedeno do 3 (tří) dnů ode dne skončení původní exspirace Correntů a které bude obsahovat údaj, kolik dalších Correntů se Odměňovaným Příjemcům poskytuje. Toto oznámení bude provedeno prostřednictvím informačního textu uvedeného na Subdoméně a v případě, že Odměňovaný Příjemce ve Formuláři uvede své mobilní telefonní číslo, také prostřednictvím krátké mobilní zprávy (SMS) na Odměňovaným Příjemcem uvedený mobilní telefonický kontakt. Poskytnutí dalších Correntů bude provedeno tak, že Odměňovaným Příjemcům budou takto poskytnuté další Correnty připsány na Correntový účet Příjemce.

Zrušení (storno) Smlouvy

2.19. Příjemce bere na vědomí, že Obec si vyhrazuje právo jednostranně kdykoliv v průběhu trvání příslušné Emise Correntů zrušit (stornovat) Smlouvu, a to i bez uvedení důvodů a ve stejném rozsahu si vyhrazuje Provozovatel právo jednostranně kdykoliv v průběhu trvání příslušné Emise Correntů zrušit (stornovat) spolupráci v rámci Systému Corrency. Ke zrušení (stornu) Smlouvy a Systému Corrency dojde jednostranně zveřejněním oznámení na Subdoméně a tak, že Provozovatel v rámci příslušné Emise Correntů zruší Correntový účet Příjemce tomu Příjemci, který bude mít na Correntovém účtu Příjemce evidovaný zůstatek Correntů. Provozovatel tuto informaci sdělí bezodkladně takovému Příjemci prostřednictvím krátké mobilní zprávy (SMS), pokud ve Formuláři uvedl své mobilní telefonní číslo, a tomu, který jej neuvedl, tuto informaci sdělí prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu, uvedenou ve Formuláři, případně písemným sdělením na korespondenční adresu uvedenou ve Formuláři, nebude-li uvedena ani e-mailová adresa. V případě, že se zrušení (storno) týká všech Smluv v rámci příslušné Emise Correntů, Provozovatel takovou informaci bezodkladně zveřejní na webové stránce/doméně corrency.cz a na příslušné Subdoméně. Příjemce pro případ zrušení (storna) Smlouvy prohlašuje a svým souhlasem s VOP stvrzuje, že mu v souvislosti s registrací v Systému Corrency a s následnou nemožností uplatnit poskytnuté Correnty u Obchodníků nevzniknou žádné náklady nebo jiná újma.

3. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ

3.1. Ochrana a zpracování osobních údajů Příjemce ze strany Provozovatele jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů, uvedených v hyperlinkovém odkazu na zpracování osobních údajů.

4. DANĚ

4.1. Příjemce bere na vědomí, že poskytnutí finanční darů v podobě Correntů dle Smlouvy se v případě, že v jednom kalendářním roce neuplatní u Obchodníků více než 15 000 Kč v podobě Correntů, poskytnutých od jedné Obce, považuje za bezúplatný příjem, který je dle § 10 odst. 3) písm. c) bod 5. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, osvobozen od daně z příjmů, přičemž tento osvobozený příjem se do daňového přiznání neuvádí a z tohoto titulu se daňové přiznání nepodává. Pokud by Příjemce v jednom kalendářním roce však už od stejné Obce, od které bude mít poskytnuté Correnty, přijal jiný bezúplatný příjem s tím, že celková výše všech bezúplatných příjmů od stejné Obce překročí částku 15.000,- Kč, bude veškerý příjem od stejné Obce pro občana zdanitelným příjmem.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Veškeré právní vztahy mezi Příjemcem a Provozovatelem a případné jejich spory se řídí právním řádem České republiky.

5.2. V případě neplatnosti kteréhokoli ustanovení části VOP, které lze od ostatního obsahu oddělit, zůstávají ostatní ustanovení VOP nadále platná.

5.3. Provozovatel je oprávněn VOP jednostranně měnit, přičemž v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1150 tyto změny, resp. nové znění VOP s časovým předstihem nejméně 15 dnů zveřejní na webové stránce/doméně corrency.cz a přičemž ty Příjemce, kteří v době zveřejnění změny VOP budou mít na Correntovém účtu Příjemce evidovaný zůstatek Correntů, Provozovatel o změnách VOP informuje prostřednictvím krátké mobilní zprávy (SMS), pokud ve Formuláři uvedli své mobilní telefonní číslo, toho Příjemce, který jej neuvedl, tuto informaci sdělí prostřednictvím e[1]mailové zprávy na e-mailovou adresu, uvedenou ve Formuláři, případně písemným sdělením na korespondenční adresu uvedenou ve Formuláři, nebude-li uvedena ani e-mailová adresa. Příjemce tím, že po zveřejnění změny VOP, uplatnění Correnty u Obchodníka, stvrzuje přijetí změny VOP.

5.4. Případné spory, které vzniknou mezi Příjemci a Provozovatelem, budou řešeny vždy především vzájemnou dohodou a jinak příslušnými soudy České republiky. Příjemce bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 419 Občanského zákoníku, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

5.5. Tyto VOP jsou účinné ode dne 1. 2. 2022 a jsou k dispozici elektronicky na webové stránce Provozovatele www.corrency.cz a nahrazují případné předcházející znění VOP.