SMLOUVA O ZAPOJENÍ DO PROJEKTU V RÁMCI SYSTÉMU CORRENCY A POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU

TUTO SMLOUVU O ZAPOJENÍ DO PROJEKTU V RÁMCI SYSTÉMU CORRENCY A POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU („Smlouva“) uzavřely strany:

(1) Městská část Praha 18, IČO: 00231321, se sídlem Bechyňská 639, Letňany, 199 00 Praha 9 (dále jen „Obec”) zastoupená Mgr. Zdeňkem Kučerou, MBA, starostou; a

(2) , dat. nar.: , bytem („Příjemce“).

 

Obec a Příjemce budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“.

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) společnost CorCo Systems a.s, IČ: 119 686 13, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26744 (dále jen „Provozovatel“) je tvůrcem a majitelem systému pro oživení lokální ekonomiky s názvem „Corrency“, který je realizován prostřednictvím této Smlouvy a dalších smluv (dále jen „Systém Corrency“); a

(B) Obec má zájem na oživení lokální ekonomiky v okruhu své územní působnosti a na zapojení do Systému Corrency a schválila příslušnou Emisi Correntů specifikovanou ve všeobecných obchodních podmínkách Provozovatele (dále jen „VOP“) a poskytnutí finančních darů a uzavření smluv o zapojení do projektu v rámci systému Corrency a poskytnutí finančního daru v rámci systému Corrency fyzickým osobám splňujícím podmínky příslušné emise; a

(C) Příjemce splňuje podmínky stanovené v této Smlouvě, VOP a Emisi Correntů stanovené Obcí a má zájem o poskytnutí a uplatnění finančního daru v rámci systému Corrency;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY TAKTO:

1. DEFINICE POJMŮ

1.1. V této Smlouvě:

Correntznamená virtuální evidenční jednotku sloužící k distribuci finančních darů Obce Příjemcům a jejímu uplatnění u Obchodníků;

Correntový účetznamená unikátní elektronický účet vedený Provozovatelem pro Příjemce, na kterém Provozovatel eviduje jednotky Correntů a zůstatek Correntů;

Formulář“ znamená formulář umístěný na Subdoméně;

Emise Correntů“ znamená konkrétní podmínky schválené Obcí po poskytování Correntů a finančních darů v rámci Systému Corrency dle této Smlouvy a Všeobecných Obchodních Podmínek;

Exspirace Correntůznamená období, ve kterém budou Příjemci oprávněni u Obchodníků uplatnit Correnty, a které je stanoveno od data účinnosti Emise Correntů do data skončení Emise Correntů nebo do skončení Prodloužení exspirace, nebo do ukončení této Smlouvy dle čl. 7.5. Smlouvy. V případě, že nastane Prodloužení exspirace, Exspirace Correntů skončí v okamžiku skončení Prodloužení exspirace;

 „Obchodníkznamená podnikatele splňující kritéria určená Obcí, u nichž mohou Příjemci uplatnit finanční dar poskytnutý Obcí dle této Smlouvy;

Prodloužení exspiraceznamená skutečnost, že dojde k prodloužení okamžiku skončení původně stanoveného období Exspirace Correntů, a to o jeden kalendářní měsíc, pokud objem nevyužitých Correntů umožňuje připsat na začátku měsíce každému Příjemci částku alespoň 50% stanovené výše Correntů poskytovaných jednomu Příjemci a pokud nebude tato Smlouva ukončena dříve;

Příjemceznamená fyzickou osobu splňující kritéria určená Obcí v schválené Emisi Correntů, již je určen finanční dar poskytnutý Obcí a distribuovaná prostřednictvím Systému Corrency dle této Smlouvy, která se řádně zaregistrovala do Systému Corrency a splňuje podmínky Systému Corrency a příslušné Emise Correntů

Subdoménaznamená webovou subdoménu obsahující ve svém označení název Obce a doménu Provozovatele corrency.cz.

2. SYSTÉM CORRENCY

2.1 Systém Corrency je systém vyvinutý Provozovatelem k distribuci finančních darů za účelem oživení určených segmentů ekonomiky. Systém Corrency efektivně distribuuje finanční dary prostřednictvím Correntů, kdy Obec jako poskytovatel daru poskytne Příjemci prostřednictvím Provozovatele Correnty, Příjemce uplatní Correnty u Obchodníka a Obchodníkovi je následně proplacena částka v Korunách českých odpovídající množství uplatněných Correntů.

2.2 Poskytovatelem finančního daru Příjemci v Systému Corrency dle této Smlouvy je Obec

2.3 Vydávání, distribuce a uplatňování Correntů, jejichž prostřednictvím jsou poskytovány finanční dary poskytnuté Obcí, se řídí Všeobecnými Obchodními Podmínkami, které jsou Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „VOP“).

3. POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO DARU

3.1 Obec poskytne prostřednictvím Systému Corrency Příjemci jako finanční dar peněžní prostředky ve výši stanovené Obcí ve schválené Emisi Correntü (dále jen „Finanční dar”). Finanční dar bude poskytnut Příjemci prostřednictvím distribuce Correntů (čl. 4.1. Smlouvy), uplatňování Correntů u Obchodníků (čl. 5.1. Smlouvy) a proplácení uplatněných Correntů Obchodníkům (čl. 6.1. Smlouvy). V souladu s podmínkami Emise Correntů může být Finanční dar poskytován i průběžně v dílčích částkách (např. měsíčně) do uplynutí doby Exspirace Correntü. Finanční dar může být navýšen o částku nevyužitých Correntů připsaných Příjemci v rámci Prodloužení exspirace.

3.2 Obec pověřila Provozovatele správou Finančního daru ve smyslu běžné správy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“).

3.3 Provozovatel vystupuje vůči Příjemcům a Obchodníkům jako nepřímý zástupce Obce vlastním jménem a na účet Obce. Z právního jednání učiněného Provozovatelem vůči Příjemci, Obchodníkovi nebo jiné třetí osobě nevznikají práva ani povinnosti Obci, nýbrž Provozovateli samotnému. V případech, kdy tato Smlouva neupravuje práva a povinnosti smluvních stran a není-li to v rozporu se Smlouvou, ustanovení S 2455 a násl. občanského zákoníku o komisi se použijí přiměřeně.

3.4 Zneužití Systému Corrency a poskytovaného Finančního daru v rozporu se stanovenými podmínkami může mít za následek soukromoprávní i trestněprávní následky a povinnost Finanční dar vrátit. Za zneužití se považuje i jakékoli obejití povinné finanční spoluúčasti Občana dle podmínek Emise Correntů při úhradách Obchodníkovi prostřednictvím Correntů.

3.5 Příjemce souhlasí s oprávněním Obce a Provozovatele kontrolovat, zda ze strany Občana anebo Obchodníka nedošlo k porušení této Smlouvy a podmínek Emise Correntů či jejich obcházení a Občan je povinen v tomto směru poskytnout Obci nezbytnou součinnost. V případě vědomého porušení podmínek této Smlouvy a Emise Correntů může Obec s účinky ex tunc (od počátku) odstoupit od této Smlouvy a současně požadovat vrácení veškerých jí poskytnutých Finančních darů Příjemci.

 

4. DISTRIBUCE CORRENTŮ

4.1 Provozovatel bude distribuovat Correnty Příjemci podle pravidelstanovených ve VOP, jejichž znění může být v případě potřeby v nepodstatných ohledech případně změněno.

4.2 Obec jako poskytovatel Finančního daru určila kritéria, která musí splňovat každý Příjemce, přičemž tato kritéria jsou obsažena v podmínkách Emise Correntů a zveřejněna na Subdoméně.

4.3 Provozovatel umožní každému Příjemci, který splňuje kritéria podle čl. 4.2, podat prostřednictvím Formuláře žádost o uzavření této Smlouvy. K uzavření této Smlouvy dojde tak, že:

(i) Příjemce vyplní Formulář, přičemž je povinen vyplnit Formulář pravdivými údaji;

(ii) Příjemce se seznámí s textem VOP, touto Smlouvou a s textem Zásad ochrany osobních údajů, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy, a vyjádří s nimi souhlas;

(iii) Příjemce odešle úplnou žádost o uzavření této Smlouvy Provozovateli prostřednictvím Formuláře;

(iv) Provozovatel sdělí Příjemci v souladu s VOP, že (a) byla uzavřena tato Smlouva a (b) jsou mu poskytnuty Correnty anebo mu budou poskytnuty poté, co dojde k ukončení účasti jiného Příjemce tak, aby nedošlo k překročení maximálního počtu příjemců dle podmínek Emise Correntů.

4.4 Provozovatel je povinen poskytnout Příjemci Correnty, jestliže:

(i) Příjemce splňuje podmínky podle čl. 4.2 a 4.3(i) až 4.3(iii); a

(ii) množství Correntů, které bude podle čl. 4.5 poskytnuto Příjemci, v součtu s celkovým množstvím Correntů, které již bylo poskytnuto jiným Příjemcům, nepřevyšuje celkovou částku Finančního daru. Pro tyto účely se jeden Corrent rovná 1 Kč. Pro pořadí poskytování Correntů Příjemcům je určující okamžik doručení žádosti o uzavření smlouvy podle čl. 4.3(iii)  Smlouvy Provozovateli.

4.5 Provozovatel poskytne Příjemci pevné množství Correntů stanovených v Emisi Correntů tak, že zřídí Příjemci Correntový účet a připíše na něj za podmínek podle čl. 4.4. Smlouvy toto množství Correntů. V případě, že nastane Prodloužení exspirace, Provozovatel:

(i) Correnty, které v okamžiku skončení Exspirace Correntů, nebyly Příjemcům poskytnuty; a

(ii) Correnty, které v okamžiku skončení Exspirace Correntů sice byly Příjemcům poskytnuty, ale nebyly uplatněny u Obchodníků; rozdělí rovnoměrně mezi ty Příjemce, kteří do okamžiku skončení Exspirace Correntů alespoň 1 x uplatnili Correnty u Obchodníků.

4.6. Není-li Provozovatel povinen poskytnout Příjemci Correnty, sdělí Příjemci v souladu s VOP, že mu Correnty neposkytuje, tím je žádost Příjemce odmítnuta.

4.7. Smlouvu o poskytováním Correntů (VOP) uzavírá s Příjemcem Provozovatel vlastním jménem a ve vztahu k poskytování Finančního daru jedná na účet Obce. Z uzavřené smlouvy o poskytnutí Correntů nevznikají práva a povinnosti Obci, nýbrž pouze Provozovateli.

4.8 V případě, že jsou podmínky Emise Correntů rozděleny do více etap a pro každou z etap je stanovena podmínka opětovného přihlášení Příjemce do dílčí etapy Emise Correntů, pak není-li Obcí stanoveno jinak v podmínkách Emise Correntů, Correnty poskynuté pro dílčí etapy zanikají uplynutím.

5. UPLATNĚNÍ CORRENTŮ

5.1 Příjemce je oprávněn uplatnit Correnty k zaplacení části ceny zboží nebo služeb u Obchodníků v souladu s VOP, a to v poměru 1 Corrent = 1 Kč.

5.2 Příjemce je oprávněn uplatnit Correnty v případě každého zaplacení části ceny zboží nebo služeb u Obchodníků maximálně 50 % z ceny zboží nebo služby stanovené v Emisi Correntů.

5.3 Postup při uplatnění Correntů u Obchodníků se řídí VOP.

5.4 Correnty nepředstavují elektronické peníze ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a k jejich vydávání ani provádění plateb jejich prostřednictvím není zapotřebí povolení k činnosti vydané Českou národní bankou.

6. PROPLÁCENÍ UPLATNĚNÝCH CORRENTŮ

6.1 Correnty budou Provozovatelem propláceny Obchodníkům, u kterých Příjemci uplatnili Correnty k platbě za zboží nebo služby, podle pravidel stanovených v této Smlouvě a VOP.

7. OBDOBÍ PRO DISTRIBUCI A UPLATNĚNÍ CORRENTŮ

7.1 Smluvní strany sjednávají, že Provozovatel bude distribuovat Correnty po dobu trvání Emise Correntů do okamžiku, kdy bude celková částka Finančního daru spotřebována Příjemcem pro poskytnuté Correnty, nejpozději však do konce Exspirace Correntů.

7.2 Uplynutím Exspirace Correntů zanikají ty poskytnuté Correnty, které k okamžiku uplynutí Exspirace Correntü nebudou uplatněny u Obchodníků, a Provozovatel je odepíše z příslušných Correntových účtů a tato Smlouva ve vztahu k neuplatněným Correntům (Finančnímu daru) zanikne.

7.3 Provozovatel zajistí proplacení pouze těch Correntů, které byly uplatněny během Exspirace Correntů a pouze v tomto rozsahu bude Finanční dar poskytnut Příjemci.

7.4 Uplyne-li Exspirace Correntü, trvání této Smlouvy je ukončeno proplacením všech Correntů, které budou řádně uplatněny během Exspirace Correntů. Pokud tak stanoví Emise Correntů (např. Příjemce neuplatní v dotčené etapě Correnty nebo jejich minimální počet), může být Smlouva ukončena i posledním dnem jednotlivé etapy Emise Correntů.

7.5 V případě, že Příjemce uplatní u Obchodníka právo na vrácení ceny za reklamované zboží/službu, převede Příjemce, popř. Obchodník (podle tho, zda bude částka vrácena napřímo Obchodníkem, anebo přes Příjemce) Obci částku odpovídající části ceny ve výši uplatněných Correntů, včetně předložení odpovídajícího vyúčtování do 5 pracovních dnů vzniku práva Příjemce na její vrácení, resp. nejpozději však do 5 dnů od jejího obdržení Příjemcem.Ve vztahu k takto vrácené částce dojde k zániku této Smlouvy s Příjemcem a zrušení poskytnutí příslušné části Finančního daru Příjemci. V případě, že tato skutečnost nastane ještě v průběhu Exspirace Correntů a Obci bude ze stsrany Příjemce (Obchodníka) vrácena částka odpovídající části ceny ve výši uplatněných Correntů, a bude to současně technicky možné, bude Příjemci na jeho Correntový účet připsána tato částka k dalšímu uplatnění prostřednictvím Correntů.

7.6 Obec i Provozovatel jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit kdykoli po dobu jejího trvání. Okamžik odstoupení se považuje za poslední den Exspirace Correntů.

8. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1 Obec neodpovídá Příjemci za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s provozováním Systému Corrency podle této Smlouvy.

9. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

9.2 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky.

9.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

9.4 Smluvní strany souhlasí, aby k uzavření této Smlouvy mohly být použity i prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí internetová stránka Provozovatele (Formulář) provozovaný Provozovatelem. Odesláním Formuláře ze strany Příjemce a uzavřením Smlouvy Příjemce potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej.

9.5 Výše podpory, která je Obchodníkovi poskytnuta prostřednictvím Systému Corrency, je evidována v rámci Registru podpor malého rozsahu dle přímo použitelného předpisu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, ve znění nařízení Komise (EU) č. 2020/972.

9.6 Uzavření této Smlouvy bylo řádně schváleno usnesením ZMČ Praha 18.  Za Obec byl následně návrh této Smlouvy podepsán osobou pověřenou tímto usnesením k uzavřením této Smlouvy za Obec a uveřejněním takto podepsané Smlouvy a nabídky na její akceptaci Příjemci na Subdoméně. Za Příjemce je tato Smlouva řádně uzavřena a přijata postupem uvedeným v čl. 4.1. a násl. této Smlouvy.

9.7 Tato Smlouva nebude s ohledem na S 3 odst. 2 písm. a) a h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňována v registru smluv.