Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelem systému Corrency, provozovatelem internetových stránek kyjov.Corrency.cz (dále jen „internetové stránky“) a zároveň správcem osobních údajů je společnost I, FOUNDATION, s.r.o., se sídlem Balbínova 223/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 01816705, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 212130 (dále jen „I, FOUNDATION“ nebo „my“).

Systémem Corrency je systém efektivní distribuce peněz prostřednictvím měny s nastavitelnou směnitelností (tzv. Correntů). I, FOUNDATION v rámci systému Corrency poskytuje Correnty konkrétním fyzickým osobám (dále jen „Příjemci“). Tito Příjemci následně mohou uplatnit Correnty u prodejců zboží a poskytovatelů služeb, kteří jsou zapojeni do systému Corrency (dále jen „Obchodníci“).

I, FOUNDATION klade velký důraz na ochranu soukromí všech fyzických osob zapojených do systému Corrency nebo navštěvujících naše internetové stránky (dále jen „Vy“) a dbá na ochranu jejich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Cílem těchto zásad je informovat Vás o tom, jakým způsobem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete tyto zásady a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

Co jsou osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme

I, FOUNDATION shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme v souvislosti s Vaším zapojením do systému Corrency, prostřednictvím našich internetových stránek nebo prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s Vámi.

Osobní údaje Příjemců zpracováváme k následujícím účelům:

Účel zpracování Kategorie zpracovávaných údajů Právní základ zpracování
Vaše registrace na internetových stránkách
Vaše žádost o uzavření smlouvy a kontrola osobních údajů pro účely uzavření smlouvy
identifikační údaje
kontaktní údaje
číslo občanského průkazu
uzavření a plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Vedení Vašeho Correntového účtu, průběžné informování o stavu Correntového účtu, plnění našich dalších povinností podle uzavřené smlouvy identifikační údaje
kontaktní údaje
stav Correntového účtu
plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Kontrola Vaší identity a stavu účtu při transakci u Obchodníka (ověření č. OP / kontrola vygenerovaného kódu, v obou případech zaslaných ze strany Obchodníka), související komunikace s Obchodníkem identifikační údaje
kontaktní údaje
číslo občanského průkazu
stav Correntového účtu
plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Vedení účetní evidence a plnění našich zákonných povinností identifikační údaje
stav Correntového účtu
plnění naší právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
Ochrana našich práv a oprávněných zájmů identifikační údaje
kontaktní údaje
číslo občanského průkazu
informace o využívání Correntového účtu
náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
Komunikace s Vámi identifikační údaje
kontaktní údaje
náš oprávněný zájem na funkčnosti systému Corrency a zajištění spokojenosti osob zapojených do systému Corrency podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Zasílání nabídek, novinek o plánovaných akcích, propagaci, našich službách (dále jen „Newsletter“) identifikační údaje
kontaktní údaje
oprávněný zájem spočívající v přímém marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

Osobní údaje Obchodníků, kteří jsou fyzickými osobami, zpracováváme k následujícím účelům:

Účel zpracování Kategorie zpracovávaných údajů Právní základ zpracování
Registrace na internetových stránkách (žádost o zaslání návrhu smlouvy a kontrola osobních údajů pro účely uzavření smlouvy) identifikační údaje
kontaktní údaje
bankovní údaje
uzavření a plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Realizace Correntové transakce (zaslání SMS Obchodníkovi schvalující transakci) kontaktní údaje plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Proplacení Correntů Obchodníkovi platební údaje
bankovní údaje
plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Vedení účetní a daňové evidence a plnění našich zákonných povinností

identifikační údaje
kontaktní údaje
bankovní údaje
platební údaje

údaje v rozsahu stanoveném zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

plnění naší právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
Ochrana našich práv a oprávněných zájmů identifikační údaje
kontaktní údaje
bankovní údaje
platební údaje
náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
Komunikace s Vámi identifikační údaje
kontaktní údaje
náš oprávněný zájem na funkčnosti systému Corrency a zajištění spokojenosti osob zapojených do systému Corrency podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
Zasílání Newsletteru identifikační údaje
kontaktní údaje
oprávněný zájem spočívající v přímém marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

Osobní údaje uživatelů internetových stránek zpracováváme k následujícím účelům:

Účel zpracování Kategorie zpracovávaných údajů Právní základ zpracování
Zasílání Newsletteru identifikační údaje

 

kontaktní údaje

Váš předchozí souhlas vyjádřený přihlášením se k odběru Newsletteru podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení
Technické zabezpečení provozu internetových stránek a vyhodnocení využití našich stránek, zlepšení jejich obsahu, zákaznické podpory a uživatelské zkušenosti elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookies, typ prohlížeče) oprávněný zájem na funkčním provozu internetových stránek a zajištění lepšího uživatelského prostředí podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
Marketing a remarketing (profilování) prostřednictvím cookies elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookies) Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který se má za udělený nastavením Vašeho prohlížeče

Nemáte zákonem uloženou povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů však nebudeme schopni s Vámi uzavřít smluvní vztah a nebude možné Vaše zapojení do systému Corrency. Stejně tak Vás nebudeme informovat o našich novinkách či Vám poskytovat naše jiné služby (vůbec či v požadované kvalitě).

Pokud ke zpracovávání Vašich osobních údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Jste-li Příjemcem, vezměte prosím na vědomí, že osobní údaje, které zadáte v rámci Vaší žádosti o zapojení do systému Corrency, budou předmětem automatizovaného zpracování. Toto zpracování je nezbytné pro účely rozhodnutí, zda splňujete kritéria účasti v systému Corrency a zda s Vámi můžeme uzavřít smlouvu. K automatizovanému zpracování Vašich osobních údajů dále dochází při transakci u Obchodníka. V takovém případě náš systém ověřuje, zda jste účastníkem systému Corrency a zda je na Vašem účtu dostatečný počet Correntů nutných k uskutečnění transakce. Vaše osobní údaje za těmito účely zpracováváme automatizovaně z důvodu efektivního fungování systému Corrency. Pokud se budete domnívat, že náš systém vyhodnotil jakoukoli operaci chybně, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktu uvedeného níže.

Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně.

Zabezpečení a doba uchovávání Vašich osobních údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

Používáme následující kritéria pro stanovení doby zpracování Vašich osobních údajů:

 1. K účelu uzavření a plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy, případně do přijetí rozhodnutí, že smlouva nebude uzavřena.

 2. K účelu dodržení našich právních povinností podle obecně závazných právních předpisů budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti.

 3. pro naše oprávněné zájmy budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného chráněného zájmu I, FOUNDATION. Za účelem ochrany našich práv budeme např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to konkrétně do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, neskončí zpracování před ukončením takového řízení.

 4. Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k určitému účelu, budeme osobní údaje k danému účelu zpracovávat do doby, než takový souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování).

 5. Pro účely přímého marketingu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat do doby, než vyjádříte svůj nesouhlas s takovým zpracováním (nestanovíme-li kratší dobu zpracování).

Předávání osobních údajů

Za účelem zajištění provozu systému Corrency budeme osobní údaje Příjemců předávat Obchodníkovi, u kterého příslušný Příjemce uplatní Correnty. Takový Obchodník bude Osobní údaje Příjemců zpracovávat jako samostatný správce a na vlastní odpovědnost. S případnými dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které provádí Obchodník, se prosím vždy obracejte přímo na daného Obchodníka.

Vaše osobní údaje budeme předávat orgánům veřejné moci, kterým jsme povinni je předat podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na nás jako samostatní správci.

Vaše osobní údaje budeme dále předávat našim zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (může se jednat např. o poskytovatele IT či jiných služeb). Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje. Na základě oprávněného zájmu I, FOUNDATION můžeme předat Vaše osobní údaje dalším společnostem ve skupině I, FOUNDATION, a to výhradně pro vnitřní administrativní účely. Na žádost vám rádi poskytneme aktuální seznam členů naší skupiny, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje.

Vaše identifikační osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor. V případě předávání jiných než identifikačních osobních údajů do třetích zemí, přijmeme vhodné záruky k zajištění zpracování těchto údajů v souladu s Nařízením, zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek. Na Vaši žádost Vám rádi sdělíme, zda jsou Vaše neidentifikační osobní údaje předávány do třetích zemí.

Zásady používání souborů cookies

Abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, využívají naše internetové stránky soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Pokud se na naše webové stránky vrátíte, získáme pomocí cookies souborů informace o Vaší předchozí návštěvě a další informace, které si náš server uložil na Vašem počítači.

Dále používáme marketingové cookies, a to pro marketingové a remarketingové účely. Díky těmto cookies může docházet k Vašemu opakovanému oslovení coby návštěvníka internetových stránek na základě Vaší dřívější návštěvy a efektivnímu zaměření našich reklamních kampaní.

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookies na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookies zakázat. Pokud však ukládání souborů cookies zakážete, nebudete pravděpodobně moci využívat všechny funkce našich internetových stránek. Více informací naleznete v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 • Právo na informace

  Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

 • Právo na přístup k osobním údajům

  Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.

 • Právo na opravu

  Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 • Právo na výmaz

  Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 Nařízení. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Vaše údaje můžeme nadále uchovávat.

 • Právo na omezení zpracování

  V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

 • Právo na přenositelnost údajů

  Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.

 • Právo odvolat souhlas

  Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

 • Právo vznést námitku

  Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Můžeme nicméně prokázat, že na naší straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování těchto údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

 • Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost

  Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost ohledně prováděného zpracování přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Naše kontakty

V otázkách zpracování Vašich osobních údajů nebo za účelem uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@corrency.cz. 

Změny těchto zásad

I, FOUNDATION si vyhrazuje právo tyto zásady v případě potřeby upravit či doplnit. Doporučujeme Vám tyto zásady pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizované verze těchto zásad budou vždy k dispozici na internetových stránkách.